Thêm mới Voucher

Hướng dẫn - Thêm mới Voucher


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới mã giảm giá (Vouchers) vào hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Vouchers, chọn “Thêm mới Voucher”./storage/app/media/uploads/2018/02/image185-1024x597.png
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Voucher”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image186-1024x489.png
  • Bước 3: Nhập các thông tin để thêm mới voucher:

o    (1) Mã giảm giá: Hệ thống luôn tự động sinh ra một mã giảm giá mỗi lần vào thêm mới, các mã giảm giá này không trùng nhau. Người dùng có thể nhập mã giảm giá của Voucher.

o    (2) Giá trị: Nhập giá trị người dùng muốn áp dụng cho mã giảm giá.

o    (3) Voucher vô hạn: Chọn, mã giảm giá (Voucher) muốn thêm sẽ thành voucher vô hạn, không quản lý số lượt sử dụng trên hệ thống.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới Voucher:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới voucher vào hệ thống. Thông tin của voucher được lưu vào hệ thống. Voucher mới thêm sẽ có trạng thái là “Mới” (chỉ được phép dùng 1 lần). Đối với voucher vô hạn sẽ hiển thị với trạng thái “Vô hạn”. Voucher ở trạng thái “Mới” sau khi được sử dụng sẽ chuyển sang trạng thái “Đã sử dụng”.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Vouchers.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký