Thêm mới Đối tác giao hàng

Hướng dẫn - Thêm mới Đối tác giao hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới đối tác giao hàng vào hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn “Thêm mới”./storage/app/media/uploads/2018/02/image168-1024x519.png
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Đối tác giao hàng”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image169-1024x581.png
  • Bước 3: Nhập các thông tin để thêm mới đối tác giao hàng:

o    (1) Mã ĐT giao hàng: Nhập mã của đối tác giao hàng (nếu có). Nếu người dùng không nhập mã, khi thêm mới hệ thống sẽ tự động tạo một mã riêng cho đối tác giao hàng.

o    (2) Tên: Nhập tên muốn hiển thị của đối tác giao hàng.

o    (3) Điện thoại 1: Nhập Số điện thoại của đối tác giao hàng.

o    (4) Địa chỉ 1: Nhập Địa chỉ của đối tác giao hàng.

o    (5) Công ty: Nhập Tên Công ty của đối tác giao hàng.

o    (6) Giới tính: Chọn giới tính của đối tác giao hàng.

o    (7) Tỉnh thành: Chọn tỉnh thành nơi đối tác giao hàng sinh sống.

o    (8) Địa chỉ 2: Nhập địa chỉ khác của đối tác giao hàng.

o    (9) Bộ phận: Nhập Bộ phận của đối tác giao hàng.

o    (10) Hình ảnh: Chọn hình ảnh hiển thị của đối tác giao hàng.

o    (11) Dư nợ: Nhập dư nợ của đối tác giao hàng.

o    (12) MST: Nhập Mã số thuế của đối tác giao hàng.

o    (13) Nhân viên quản lý: Chọn Nhân viên quản lý đối với đối tác giao hàng.

o    (14) Email: Nhập Email của đối tác giao hàng.

o    (15) Nhóm: Chọn nhóm của đối tác giao hàng.

o    (16) Ngày sinh: Nhập Ngày sinh của đối tác giao hàng.

o    (17) Ghi chú: Nhập ghi chú về đối tác giao hàng.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới đối tác giao hàng:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới đối tác giao hàng vào hệ thống. Thông tin của đối tác giao hàng được lưu vào hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Đối tác giao hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký