Thêm mới phiếu kiểm kê

Hướng dẫn - Thêm mới phiếu kiểm kê


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng tạo phiếu kiểm kê trên hệ thống.

-         Thao tác:

 • Bước 1: Tại màn hình Kiểm kê, chọn “Thêm mới Phiếu kiểm kê”./storage/app/media/uploads/2018/02/image067-1024x633.png
 • Bước 2: Màn hình Phiếu kiểm kê hiển thị. Người dùng chọn hàng hóa muốn kiểm kê và thêm các thông tin liên quan:

o    Người dùng có thể thêm hàng hóa muốn kiểm kê theo 3 cách: Tìm kiếm mặt hàng, Thêm theo Nhóm, Import.

+      Cách 1: Tìm kiếm mặt hàng muốn thêm vào phiếu kiểm kê:/storage/app/media/uploads/2018/02/image068-1024x619.png

+      Cách 2: Chọn “Import”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image069-1-1024x638.png

Màn hình Import:/storage/app/media/uploads/2018/02/image070-1-1024x647.png

 • Điền các thông tin của hàng hóa có trong phiếu kiểm kê, hoặc đổ dữ liệu từ file excel chuẩn lưu các thông tin của hàng hóa vào bảng import.
 • Tải file mẫu: Một file mẫu của hệ thống được tải về máy.
 • Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn có dữ liệu hàng hóa trong máy.
 • Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin về các hàng hóa đã nhập vào phiếu kiểm kê.
 • Reset: Chọn “Reset” để xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên giao diện import.
 • Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình Import, quay lại màn hình Thêm mới Phiếu kiểm kê.

+      Cách 3: Chọn “Thêm theo Nhóm”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image071-1024x734.png

Cửa sổ “Thêm theo Nhóm”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image072-1024x345.png

Người dùng chọn Nhóm hàng hóa muốn kiểm kê. Xác nhận chọn nhóm:

 • Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin nhóm hàng hóa vào phiếu.
 • Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chọn nhóm và quay lại màn hình Thêm mới Phiếu kiểm kê.

o    Nhập các thông tin vào Phiếu kiểm kê:/storage/app/media/uploads/2018/02/image073-1024x628.png

+      (1) Người dùng có thể chỉnh sửa Giá vốn, SL Kiểm kê, Xóa hàng hóa đã chọn kiểm kê và kiểm kê mặt hàng theo Lô & Hạn sử dụng (nếu có)./storage/app/media/uploads/2018/02/image074.png

+      (2) Mã chứng từ: Nhập mã chứng từ của Phiếu kiểm kê (nếu có). Không nhập hệ thống sẽ tự động tạo ra một mã chứng từ riêng cho phiếu kiểm kê.

+      (3) Ngày cân bằng kho: Chọn ngày cân bằng kho.

+      (4) Hàng hóa không nằm trong phiếu kiểm kê sẽ được coi như hết hàng: Chọn, các hàng hóa không được kiểm kê trong phiếu sẽ thành hết hàng.

+      Ghi chú: Nhập ghi chú của phiếu kiểm kê.

 • Bước 4: Xác nhận kiểm kê hàng hóa:

o    Hoàn thành: Chọn “Hoàn thành” để xác nhận kiểm kê hàng hóa vào kho. Phiếu kiểm kê được tạo hiển thị với trạng thái “Hoàn thành”.

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin của phiếu kiểm kê đã tạo vào hệ thống. Phiếu kiểm kê hiển thị với trạng thái “Đang xử lý”.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới phiếu kiểm kê và quay lại màn hình Kiểm kê.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký