Thêm mới khách hàng

Hướng dẫn - Thêm mới khách hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới khách hàng vào hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Khách hàng, chọn “Thêm mới”./storage/app/media/uploads/2018/02/image131-1024x517.png
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Khách hàng”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image132-1024x635.png
  • Bước 3: Nhập các thông tin để thêm mới khách hàng:

o    (1) Mã khách hàng: Nhập mã của khách hàng (nếu có). Nếu người dùng không nhập mã, khi thêm mới hệ thống sẽ tự động tạo một mã riêng cho khách hàng.

o    (2) Tên: Nhập tên của khách hàng.

o    (3) Điện thoại 1: Nhập Số điện thoại của khách hàng.

o    (4) Địa chỉ 1: Nhập Địa chỉ của khách hàng.

o    (5) Công ty: Nhập Tên Công ty của khách hàng.

o    (6) Giới tính: Chọn giới tính của khách hàng.

o    (7) Mật khẩu đặt hàng: Nhập mật khẩu để khách hàng có thể sử dụng để đặt hàng online, giúp khách hàng của người dùng có thể dễ dàng đặt hàng từ xa.

o    (8) Tỉnh thành: Chọn tỉnh thành nơi khách hàng sinh sống.

o    (9) Địa chỉ 2: Nhập địa chỉ khác của khách hàng.

o    (10) Bộ phận: Nhập Bộ phận mà khách hàng làm việc tại công ty.

o    (11) Hình ảnh: Chọn hình ảnh của khách hàng.

o    (12) Dư nợ: Nhập dư nợ của khách hàng.

o    (13) Điểm thưởng: Nhập điểm thưởng khách hàng hiện có.

o    (14) MST: Nhập Mã số thuế của khách hàng.

o    (15) Nhân viên quản lý: Chọn Nhân viên quản lý đối với khách hàng.

o    (16) Email: Nhập Email của khách hàng.

o    (17) Nhóm: Chọn nhóm của khách hàng.

o    (18) Ngày sinh: Nhập Ngày sinh của khách hàng.

o    (19) Ghi chú: Nhập ghi chú về khách hàng.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới khách hàng:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới khách hàng vào hệ thống. Thông tin của khách hàng được lưu vào hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Khách hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký