Cập nhật đơn hàng

Cập nhật đơn hàng


-         Mô tả: Giúp người dùng cập nhật lại đơn hàng, cập nhật lại thông tin liên quan đến đơn hàng một cách thuận tiện, dễ dàng.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách đơn hàng, chọn đơn hàng muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”./storage/app/media/uploads/2018/02/image233-1024x615.png
  • Bước 2: Màn hình Bán hàng của hệ thống hiển thị với cửa sổ “Xử lý đơn hàng” có đơn hàng đã chọn/storage/app/media/uploads/2018/02/image235-1-1024x683.png
  • Bước 3: Màn hình bán hàng với các thông tin liên quan đến đơn hàng được chọn hiển thị./storage/app/media/uploads/2018/02/image235-2-1024x683.png
  • Bước 4: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:/storage/app/media/uploads/2018/02/image236-2-1024x653.png

o    Thanh toán: Chọn “Thanh toán” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin đã chỉnh sửa của đơn hàng được lưu vào hệ thống.

Lưu ý: Người dùng một khi đã chọn “Thanh toán” thông tin của đơn hàng sẽ được cập nhật lại. Nếu không muốn lưu lại thông tin chỉnh sửa người dùng có thể tắt màn hình của đơn hàng bằng cách chọn/storage/app/media/uploads/2018/02/image238-1024x603.png

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký