Cập nhật Lệnh Sản xuất và Sơ chế

Hướng dẫn - Cập nhật Lệnh Sản xuất và Sơ chế


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của chứng từ Sản xuất & Sơ chế.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý Sản xuất & Sơ chế, chọn chứng từ muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”./storage/app/media/uploads/2018/02/image097-1024x476.png
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật Lệnh Sản xuất & Sơ chế”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image098-1024x571.png
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu lại thông tin muốn thay đổi của chứng từ đã chọn.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình cập nhật và quay lại màn hình Quản lý Sản xuất & Sơ chế.

o    Hoàn thành (chỉ hiển thị với chứng từ thuộc trạng thái “Đang xử lý”): Thông tin của chứng từ được lưu lại vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký