Thêm mới nhân viên

Thêm mới nhân viên


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới nhân viên vào hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý nhân viên, chọn “Thêm mới Nhân viên”./storage/app/media/uploads/2018/02/image406-1024x639.png
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Nhân viên”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image407-1024x501.png
  • Bước 3: Nhập thông tin nhân viên muốn thêm:

   (1) Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập vào hệ thống của nhân viên.

   (2) Tên: Nhập tên của nhân viên.

   (3) Mật khẩu: Nhập mật khẩu đăng nhập vào hệ thống của nhân viên.

o    (4) Ngày sinh: Nhập ngày sinh của nhân viên.

o    (5) Email: Nhập email của nhân viên.

o    (6) Số thẻ định danh: Nhập Số thẻ định danh của nhân viên.

   (7) Điện thoại: Nhập số điện thoại của nhân viên.

   (8) Địa chỉ: Nhập địa chỉ của nhân viên.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới nhân viên:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới nhân viên (tài khoản). Thông tin của nhân viên được lưu vào hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Quản lý nhân viên.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký