Thêm mới Nhà cung cấp

Hướng dẫn các bạn thêm mới nhà cung cấp vào hệ thống phần mềm POS365.

Thêm mới Nhà cung cấp


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn thêm mới nhà cung cấp vào hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1:  Tại màn hình "Tổng quan" -> Chọn "Đối tác" -> Chọn mục "Nhà cung cấp".

Tại giao diện "Nhà cung cấp" -> chọn "Thêm mới". 


  • Bước 2: Màn hình "Thêm mới nhà cung cấp", các bạn có thể thêm mới thông tin khách hàng dựa theo những thông tin sau: 

o    (1) Mã nhà cung cấp: Nhập mã của nhà cung cấp (nếu có). Nếu các bạn không nhập mã, khi thêm mới hệ thống sẽ tự động tạo một mã riêng cho nhà cung cấp.

o    (2) Tên: Nhập tên của nhà cung cấp.

o    (3) Điện thoại 1: Nhập Số điện thoại của nhà cung cấp. Bạn cũng có thể thêm số điện thoại 2 của nhà cung cấp nếu có.

o    (4) Địa chỉ 1: Nhập Địa chỉ của nhà cung cấp.

o    (5) Công ty: Nhập Tên Công ty của nhà cung cấp.

o    (6) Giới tính: Chọn giới tính của nhà cung cấp.

o    (7) Tỉnh thành: Chọn tỉnh thành nơi nhà cung cấp hoạt động.

o    (8) Địa chỉ 2: Nhập địa chỉ khác của nhà cung cấp.

o    (9) Bộ phận: Nhập Bộ phận của nhà cung cấp.

o    (10) Hình ảnh: Chọn hình ảnh hiển thị của nhà cung cấp.

o    (11) Dư nợ: Nhập dư nợ của nhà cung cấp.

o    (12) MST: Nhập Mã số thuế của nhà cung cấp.

o    (13) Nhân viên quản lý: Chọn Nhân viên quản lý đối với nhà cung cấp.

o    (14) Email: Nhập Email của nhà cung cấp.

o    (15) Nhóm: Chọn nhóm của nhà cung cấp.

o    (16) Ngày sinh: Nhập Ngày sinh của nhà cung cấp.

o    (17) Ghi chú: Nhập ghi chú về nhà cung cấp.

  • Bước 3: Xác nhận thêm mới nhà cung cấp:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới nhà cung cấp vào hệ thống. Thông tin của nhà cung cấp được lưu vào hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Nhà cung cấp.


Xem hướng dẫn Thêm mới nhà cung cấp tại đây

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký