Thêm mới Trả hàng

Thêm mới Trả hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới đơn trả hàng vào hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Trả hàng, chọn “Thêm mới”./storage/app/media/uploads/2018/02/image255-1024x551.png
  • Bước 2: Cửa sổ “Trả hàng”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image256-1024x733.png

Hệ thống 365 cho phép người dùng nhập các hàng hóa thuộc đơn trả hàng theo 2 cách:

+      Cách 1: Trả hàng nhanh: người dùng tìm kiếm hàng hóa mong muốn tại (1), khi đó hàng hóa được trả lại không cần quan tâm xem thuộc đơn hàng nào.

+      Cách 2: Trả theo đơn hàng: người dùng chọn “Trả theo đơn hàng”, khi đó người dùng có thể xác định các hàng hóa có đúng trong hóa đơn hay không. Cửa sổ “Xử lý đơn hàng” hiển thị cho phép người dùng tìm kiếm đơn hàng mong muốn:/storage/app/media/uploads/2018/02/image257-1024x749.png

Người dùng tìm kiếm đơn hàng mong muốn theo Mã hàng hóa, Mã chứng từ, Đối tác…, chọn/storage/app/media/uploads/2018/02/image258.png , màn hình Trả hàng hiển thị với thông tin các hàng hóa thuộc đơn hàng đã chọn.

  • Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để thêm mới đơn trả hàng:

o    (2) Sau khi tìm kiếm hàng hóa hoặc chọn đơn hàng mong muốn, hệ thống hiển thị các hàng hóa cho phép người dùng sửa đơn giá, số lượng hoặc xóa hàng hóa.

o    (3) Mã trả hàng: Người dùng nhập mã chứng từ tương ứng với đơn trả hàng (nếu có). Nếu không nhập, khi thêm mới đơn trả hàng thành công hệ thống tự động sinh ra một mã trả hàng bất kỳ.

o    (4) Ngày trả: Nhập ngày trả hàng.

o    (5) Tìm khách hàng: Nhập khách hàng thực hiện trả hàng.

o    (6) Chiết khấu: Nhập chiết khấu đối với đơn trả hàng.

o    (7) Tài khoản: Chọn tài khoản thanh toán.

o    (8) Tổng chi thanh toán: Nhập Số tiền mà cửa hàng đã trả cho khách hàng (hệ thống thường tự động để Tổng chi thanh toán = Tổng tiền trả khách).

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới đơn trả hàng:

o    Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để thêm mới đơn trả hàng vào hệ thống. Thông tin của đơn trả hàng được lưu vào hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Trả hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký