Tính năng

Phần mềm quản lý doanh thu, theo dõi công nợ

Quản lý doanh thu: Nắm bắt doanh thu cửa hàng, chi nhánh theo từng thời điểm khác nhau. So sánh doanh thu của nhân viên với biểu đồ cột với số liệu chính xác.

Theo dõi công nợ, hoa hồng

Ngoài những tính năng báo cáo bán hàng, hàng tồn kho, xuất - nhập hàng. POS365 là phần mềm mạnh mẽ hỗ trợ với báo cáo công nợ phải thu và phải trả. Người cùng cũng có thể theo dõi báo cáo hoa hồng và tình trạng hao phí nguyên vật liệu được hiệu quả, chính xác. 

Tìm hiểu thêm: phần mềm quản lý thu chi, công nợ