Tất cả khách hàng

Quán Chuyên Trâu Trước đây tôi cũng có sử dụng phần mềm quản lý bán hàng nhưng nó không thể đáp ứng và hoạt động như phần mềm 365. Mô hình in báo order tự động rất hay. Cảm ơn 365