Tất cả khách hàng

Nhà thuốc Hưng Ngọc Đây quả thực là phần mềm duy nhất có tính năng sổ tay dùng thuốc để nhân viên mới không biết nhiều về dược cũng có thể bán hàng, tôi sẽ giới thiệu phần mềm quản lý nhà thuốc tới nhiều đồng nghiệp.