Dream Coffee

Phần mềm 365 rất hay, nó giúp tôi quản lý cửa hàng một cách đơn giản, phân ca làm việc trên phần mềm, order, nhân viên. Tôi nhàn đi rất nhiều. 365 rất hoàn hảo.

Dream Coffee
Bình chọn bài viết