Tin tức POS365

Từ ngày 01/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đ?

Tăng lương cơ bản 5% từ tháng 5/2016 Từ ngày 01/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8%... Phiên họp sáng 11/11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. /storage/app/media/uploads/2015/11/20151111-tang-luong.jpg Theo đó, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức sẽ được điều chỉnh từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng (lương cơ bản tăng 5%, tương ứng 60.000 đồng so với trước). Riêng lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công vẫn giữ mức tăng 8% như năm 2015. Điều chỉnh này bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2016. Nghị quyết cũng đề xuất điều chỉnh tiền lương với người có mức lương hưu và trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng, và điều chỉnh mức trợ cấp với đối tượng giáo viên mầm mon có thời hạn công tác trước 1995 để lương hưu đạt mức lương cơ sở. Giao các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách Nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ. Theo VTC