Tất cả khách hàng

Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Phần mềm bán hàng 365 giúp tôi quản lý rất tốt việc bán hàng, thu chi, quản lý công nợ với cửa hàng của tôi. Bây giờ tôi hạn chế đi rất nhiều việc dùng sổ sách, phần mềm 365 giúp tôi quản lý tất cả. Cảm ơn 365