Tất cả khách hàng

Tây Thi SPA Là chủ SPA thôi thực sự không có thời gian để quản lý doanh thu, lãi lỗ. Tôi giao hết các công việc này cho lễ tân, kế toán. Tuy nhiên sử dụng phần mềm quản lý spa của các bạn tôi đã thực sự yên tâm vào các công việc phát triển.