Tất cả khách hàng

Nhà Hàng Rượu Thuốc Tôi cũng đã tìm hiểu qua nhiều phần mềm quản lý bán hàng nhưng rồi tôi quyết định dùng bên phần mềm 365. Theo quan điểm của tôi thì phần mềm này rất mạnh về quản lý nhà hàng.