Tất cả khách hàng

Cafe Karaoke Thủy Tạ

Tích hợp giữa cafe và Karaoke của quán chúng tôi khiến việc quản lý dường như khó khăn hơn những mô hình kinh doanh trước. Quá nhiều thao tác và tính toán khiến quán gây đau đầu. Từ khi dùng POS365, moị việc thanh toán được rõ ràng và chính xác hơn.