Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Xuất phiếu Thu/ Chi ra file excel

Xuất phiếu Thu/ Chi ra file excel

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất toàn bộ dữ liệu về phiếu Thu/ Chi cùng các thông tin liên quan ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Thu & Chi, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file bao gồm danh sách các phiếu Thu/ Chi có trên hệ thống.
Xuất phiếu Thu/ Chi ra file excel
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?