Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Xóa Phiếu thu/ chi

Xóa Phiếu thu/ chi

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa 1 phiếu thu/ chi có trong hệ thống.

–         Thao tác:

Bước 1: Tại màn hình Thu & Chi, chọn phiếu thu/ chi muốn xóa, chọn “Hủy”.

  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, phiếu thu/ chi được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa phiếu thu/ chi.

Xóa Phiếu thu/ chi
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?