Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Xóa dữ liệu mẫu

Xóa dữ liệu mẫu

–         Mô tả: Người dùng có thể xóa 1 lần tất cả các dữ liệu của tài khoản chưa kích hoạt.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn .
  • Bước 2: Chọn “Xóa dữ liệu mẫu”.
  • Bước 3: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để xóa dữ liệu mẫu. Dữ liệu mẫu không còn hiển thị trên hệ thống. Màn hình Tổng quan:

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình xóa, dữ liệu mẫu vẫn còn.

Xóa dữ liệu mẫu
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?