Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Trả hàng
  5. Xuất danh sách đơn trả hàng ra file excel

Xuất danh sách đơn trả hàng ra file excel

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất dữ liệu về đơn trả hàng cùng các thông tin liên quan ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Trả hàng, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các đơn trả hàng có trên hệ thống.
  • Chọn đơn trả hàng muốn xuất ra file excel, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa của đơn trả hàng.
Xuất danh sách đơn trả hàng ra file excel
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?