Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Trả hàng
  5. Trả hàng

Trả hàng

–         Mô tả: Người dùng có thể thực hiện thao tác nhận lại hàng trả của khách trong hóa đơn đã thanh toán.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Giao dịch”.
  • Bước 2: Chọn “Trả hàng”.
  • Bước 3: Màn hình Trả hàng:
Trả hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?