Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Trả hàng
  5. In đơn trả hàng

In đơn trả hàng

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng in hóa đơn trả hàng.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Trả hàng, chọn đơn muốn in, chọn “In”.

Màn hình In hiển thị, cho phép người dùng lựa chọn máy in và khổ giấy:

In đơn trả hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?