Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Trả hàng
  5. Hủy và Xóa đơn Trả hàng

Hủy và Xóa đơn Trả hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy và xóa 1 đơn trả hàng có trong hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Trả hàng, chọn đơn trả hàng muốn hủy, chọn Hủy (Người dùng lựa chọn khi muốn hủy hẳn đơn trả hàng và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về đơn trả hàng vẫn còn lưu trong hệ thống).
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, đơn được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o     Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình hủy đơn trả hàng.

  • Bước 3: Sau khi Hủy đơn, người dùng có thể Xóa đơn trả hàng đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của đơn trả hàng sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với đơn đã hủy.
  • Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, đơn trả hàng được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình xóa đơn trả hàng.

Hủy và Xóa đơn Trả hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?