Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Trả hàng
  5. Chi tiết đơn Trả hàng

Chi tiết đơn Trả hàng

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về đơn trả hàng.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Trả hàng, chọn đơn trả hàng muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Mã chứng từ, Ngày tạo, Ngày trả, Trạng thái, Người tạo, Người sửa, Ngày sửa, Ghi chú… của đơn trả hàng đã chọn tại tab “Chi tiết”.
  • Xem được tất cả các chứng từ liên quan tại tab “Phiếu chi”. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo Phiếu chi cho việc hoàn tiền khách hàng tại đây.

Cửa sổ “Thêm mới Phiếu chi”:

Chi tiết đơn Trả hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?