Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Trả hàng
  5. Cập nhật Trả hàng

Cập nhật Trả hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của đơn trả hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Trả hàng, chọn đơn trả hàng muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.

  • Bước 2: Màn hình Cập nhật đối với đơn trả hàng đã chọn:
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của đơn trả hàng được cập nhật lại trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của đơn trả hàng vẫn giữ nguyên và quay lại trang Trả hàng.

Cập nhật Trả hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?