Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Trả hàng nhà cung cấp
  5. Trả hàng nhà cung cấp

Trả hàng nhà cung cấp

–         Mô tả: Tính năng này giúp người dùng trả lại hàng hóa cho nhà cung cấp.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Giao dịch”.
  • Bước 2: Chọn “Trả hàng nhà cung cấp”.
  • Bước 3: Màn hình “Trả hàng nhà cung cấp”:
Trả hàng nhà cung cấp
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?