Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Trả hàng nhà cung cấp
  5. Thêm mới Trả hàng nhà cung cấp

Thêm mới Trả hàng nhà cung cấp

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới đơn trả hàng nhà cung cấp vào hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Trả hàng nhà cung cấp, chọn “Thêm mới”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Trả hàng nhà cung cấp”:

Hệ thống 365 cho phép người dùng nhập các hàng hóa thuộc đơn trả hàng nhà cung cấp theo 2 cách:

Cách 1: Trả hàng nhanh: người dùng tìm kiếm hàng hóa mong muốn tại (1).

Cách 2: Trả theo đơn hàng: người dùng chọn “Trả theo đơn hàng”, khi đó người dùng có thể chọn các hàng hóa trong đơn nhập hàng muốn trả. Cửa sổ “Nhập hàng” hiển thị cho phép người dùng tìm kiếm đơn nhập hàng:

Người dùng tìm kiếm đơn nhập hàng mong muốn theo Mã hàng hóa, Mã chứng từ, Đối tác…, chọn , màn hình Trả hàng nhà cung cấp hiển thị với thông tin các hàng hóa thuộc đơn nhập hàng đã chọn.

  • Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để thêm mới đơn trả hàng nhà cung cấp:

 (2) Sau khi tìm kiếm hàng hóa hoặc chọn đơn nhập hàng mong muốn, hệ thống hiển thị các hàng hóa cho phép người dùng thay đổi đơn giá, số lượng hoặc xóa hàng hóa.

 (3) Mã trả hàng nhà cung cấp: Người dùng nhập mã của đơn trả hàng (nếu có). Nếu không nhập, khi thêm mới đơn trả hàng thành công hệ thống tự động sinh ra một mã trả hàng bất kỳ.

(4) Ngày trả: Nhập ngày trả hàng nhà cung cấp.

 (5) Tìm nhà cung cấp: Nhập nhà cung cấp để thực hiện trả hàng.

 (6) Chiết khấu: Nhập chiết khấu đối với đơn trả hàng.

 (7) Tài khoản: Chọn tài khoản thanh toán.

 (8) Đối tác hoàn tiền: Nhập Số tiền mà nhà cung cấp đã trả cho cửa hàng.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới đơn trả hàng nhà cung cấp:

Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để thêm mới đơn trả hàng vào hệ thống. Thông tin của đơn trả hàng được lưu vào hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Trả hàng nhà cung cấp.

Thêm mới Trả hàng nhà cung cấp
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?