Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Trả hàng nhà cung cấp
  5. Quản lý đơn trả hàng

Quản lý đơn trả hàng

–         Mô tả: Người dùng có thể quản lý các đơn trả hàng nhà cung cấp qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

o    (1) Người dùng có thể tìm kiếm đơn trả hàng nhà cung cấp theo Mã chứng từ, Mã hàng hóa, đối tác, trạng thái, thời gian…

o    (2) Người dùng có thể quản lý đơn trả hàng nhà cung cấp theo trường thông tin mong muốn.

Quản lý đơn trả hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?