Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Trả hàng nhà cung cấp
  5. Hủy và Xóa đơn Trả hàng nhà cung cấp

Hủy và Xóa đơn Trả hàng nhà cung cấp

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy và xóa1 đơn trả hàng có trong hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Trả hàng nhà cung cấp, chọn phiếu trả hàng nhà cung cấp muốn hủy, chọn “Hủy” (Người dùng lựa chọn khi muốn hủy đơn trả hàng và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về đơn trả hàng vẫn còn lưu trong hệ thống).
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, chứng từ được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o     Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình hủy đơn trả hàng.

  • Bước 3: Sau khi Hủy chứng từ, người dùng có thể Xóa chứng từ đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của đơn trả hàng sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với chứng từ đã hủy.
  • Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, chứng từ được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa đơn trả hàng nhà cung cấp.

Hủy và Xóa đơn Trả hàng nhà cung cấp
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?