Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Trả hàng nhà cung cấp
  5. Chi tiết đơn Trả hàng nhà cung cấp

Chi tiết đơn Trả hàng nhà cung cấp

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về đơn trả hàng.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Trả hàng nhà cung cấp, chọn đơn trả hàng muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Mã chứng từ, Ngày tạo, Ngày trả, Trạng thái, Người tạo, Người sửa, Ngày sửa, Ghi chú… của đơn trả hàng đã chọn tại tab “Chi tiết”.
  • Xem được tất cả các phiếu thu liên quan tại tab “Phiếu thu”. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo Phiếu thu để thanh toán công nợ.

Cửa sổ “Thêm mới Phiếu thu”:

Chi tiết đơn Trả hàng nhà cung cấp
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?