Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Trả hàng nhà cung cấp
  5. Cập nhật phiếu Trả hàng nhà cung cấp

Cập nhật phiếu Trả hàng nhà cung cấp

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của đơn trả hàng nhà cung cấp.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Trả hàng nhà cung cấp, chọn đơn trả hàng nhà cung cấp muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.
  • Bước 2: Màn hình Cập nhật đối với đơn trả hàng nhà cung cấp:
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của đơn trả hàng được cập nhật lại trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của đơn trả hàng vẫn giữ nguyên và quay lại trang Trả hàng nhà cung cấp.

Cập nhật phiếu Trả hàng nhà cung cấp
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?