Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thu & Chi
  5. Quản lý chứng từ Thu/ Chi

Quản lý chứng từ Thu/ Chi

–         Mô tả: Người dùng có thể quản lý các chứng từ qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

o    (1) Người dùng có thể tìm kiếm chứng từ theo Mã chứng từ, đối tác; Tìm kiếm theo tài khoản; Tìm kiếm theo phương thức; Tìm kiếm theo ngày, Tìm kiếm theo hạng mục (Rút tiền, Gửi tiền…),…

o    (2) Người dùng có thể quản lý chứng từ theo trường thông tin mong muốn.

Quản lý chứng từ Thu/ Chi
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?