Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thu & Chi
  5. Quản lý chứng từ Thu/ Chi

Quản lý chứng từ Thu/ Chi

–         Mô tả: Người dùng có thể quản lý các chứng từ qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

 (1) Người dùng có thể tìm kiếm chứng từ theo Mã chứng từ, đối tác; Tìm kiếm theo tài khoản; Tìm kiếm theo phương thức; Tìm kiếm theo ngày, Tìm kiếm theo hạng mục (Rút tiền, Gửi tiền…),…

 (2) Người dùng có thể quản lý chứng từ theo trường thông tin mong muốn.

Quản lý chứng từ Thu/ Chi
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?