Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thông tin tài khoản

Thông tin tài khoản

–         Mô tả: Giúp thay đổi các thông tin của tài khoản đăng nhập như: Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập…

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn .
  • Bước 2: Chọn “Thông tin tài khoản”.
  • Bước 3: Màn hình Thông tin tài khoản:
  • Bước 4: Nhập các thông tin muốn thay đổi:

 (1) Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập của tài khoản.

 (2) Tên: Nhập tên của người dùng tài khoản.

 (3) Mật khẩu: Nhập mật khẩu của tài khoản.

(4) Ngày sinh: Nhập ngày sinh của người dùng tài khoản.

(5) Email: Nhập email của người dùng tài khoản.

 (6) Số thẻ định danh nhân viên: Nhập số thẻ định danh của người dùng tài khoản.

 (7) Điện thoại: Nhập số điện thoại của người dùng tài khoản.

(8) Địa chỉ: Nhập địa chỉ của người dùng tài khoản.

  • Bước 5: Xác nhận thay đổi thông tin:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa vào hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa và quay lại màn hình Quản lý nhân viên.

Thông tin tài khoản
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?