Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thông tin cửa hàng

Thông tin cửa hàng

–         Mô tả: Nhằm giúp người dùng thêm hoặc chỉnh sửa thông tin của cửa hàng và xem các thông tin liên quan.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn  .
  • Bước 2: Chọn “Thông tin cửa hàng”.
  • Bước 3: Màn hình “Thông tin cửa hàng”:
  • Bước 4: Người dùng nhập/ chọn các thông tin về cửa hàng:

 (1) Tên cửa hàng: Người dùng có thể thay đổi tên cửa hàng.

o (2) Địa chỉ: Nhập hoặc thay đổi địa chỉ của cửa hàng.

 (3) Tỉnh thành: Chọn hoặc thay đổi tỉnh thành mà cửa hàng thuộc.

 (4) Điện thoại: Nhập hoặc thay đổi điện thoại của cửa hàng.

 (5) Điện thoại chủ cửa hàng: Nhập hoặc thay đổi điện thoại của chủ cửa hàng.

(6) Ngày hết hạn: Hiển thị ngày hết hạn sử dụng phần mềm của cửa hàng. Người dùng không thể sửa ngày này. Nếu người dùng muốn tăng hạn dùng phần mềm, hãy liên hệ với 365 để gia hạn ngày.

 (7) URL: Hiển thị đường link để người dùng đăng nhập vào hệ thống của cửa hàng. Người dùng không thể thay đổi đường link này.

 (8) Ghi chú: Nhập hoặc thay đổi ghi chú về tài khoản.

 (9) Logo: Chọn hoặc thay đổi logo hiển thị của cửa hàng. (Dung lượng file không được quá 100KB)

  • Bước 5: Xác định lưu thông tin cửa hàng:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin cửa hàng đã thêm/ chỉnh sửa vào hệ thống.

Thông tin cửa hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?