Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thiết lập điểm tính thưởng

Thiết lập điểm tính thưởng

–         Mô tả: Nhằm thiết lập tính năng tính điểm thưởng tự động cho khách hàng thân thiết của cửa hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn .
  • Bước 2: Chọn “Thiết lập điểm tính thưởng”.
  • Bước 3: Màn hình “Thiết lập điểm tính thưởng”:
  • Bước 4: Nhập các thông tin muốn thiết lập:

 (1) Nhập giá trị muốn quy đổi theo đơn hàng. VD: Người dùng quy đổi 50,000 theo giá trị đơn hàng thành 1 điểm. Nếu khách hàng thực hiện 1 đơn hàng hết 123,000 thì hệ thống tự động quy đổi điểm thưởng theo giá trị đơn hàng đó của khách hàng thành 2 điểm.

 (2) Nhập giá trị người dùng muốn chiết khấu tương ứng với 1 điểm.

o    Không quy đổi hóa đơn có Chiết khấu:

+      Chọn: Hệ thống sẽ không quy đổi điểm thưởng với hóa đơn có Chiết khấu.

+      Không chọn: Hệ thống vẫn quy đổi điểm thưởng với hóa đơn có Chiết khấu.

o    Không quy đổi các sản phẩm có Chiết khấu:

+      Chọn: Hệ thống sẽ không quy đổi điểm thưởng với các hàng hóa có Chiết khấu.

+      Không chọn: Hệ thống vẫn quy đổi điểm thưởng với các hàng hóa có Chiết khấu.

  • Bước 5: Xác nhận thiết lập:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin thiết lập điểm tính thưởng vào hệ thống. Từ đó, hệ thống sẽ dựa vào thiết lập để tính tự động điểm thưởng cho khách hàng của cửa hàng.

Thiết lập điểm tính thưởng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?