Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thiết lập bảng giá
  5. Xuất bảng giá ra file Excel

Xuất bảng giá ra file Excel

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất bảng giá ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Thiết lập bảng giá của bảng giá bất kỳ, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa có trong bảng giá.
Xuất bảng giá ra file Excel
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?