Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thiết lập bảng giá
  5. Xóa hàng hóa tại bảng giá

Xóa hàng hóa tại bảng giá

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa 1 hàng hóa khỏi bảng giá (giá niêm yết không được phép xóa hàng hóa)

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Thiết lập bảng giá, chọn bảng giá mong muốn tại Danh sách bảng giá, tìm kiếm hàng hóa cần xóa, chọn .
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, hàng hóa được chọn không còn trong bảng giá.

o    Chọn “Thoát”, hủy quá trình xóa hàng hóa.

Xóa hàng hóa tại bảng giá
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?