Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thiết lập bảng giá
  5. Thêm mới bảng giá

Thêm mới bảng giá

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới bảng giá.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Bảng giá, chọn  tại Danh sách bảng giá.
  • Bước 2: Cửa sổ “Thêm mới bảng giá”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để thêm mới bảng giá:

 (1) Tên bảng giá: Nhập tên của bảng giá muốn thêm.

 (2) Ngày hiệu lực: Chọn ngày mà bảng giá bắt đầu có hiệu lực.

(3) Đến ngày: Chọn ngày mà bảng giá hết hiệu lực.

(4) Giới hạn chi nhánh: Chọn chi nhánh muốn áp dụng bảng giá.

 (5) Giới hạn nhóm khách hàng: Chọn nhóm khách hàng được áp dụng bảng giá.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới bảng giá:

Lưu: Chọn “Lưu” để xác nhận thêm mới bảng giá.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới bảng giá.

Thêm mới bảng giá
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?