Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thiết lập bảng giá
  5. Thêm hàng hóa vào bảng giá

Thêm hàng hóa vào bảng giá

–         Mô tả: Chức năng cho phép người dùng thêm các hàng hóa vào bảng giá đã tạo.

–         Thao tác: Tại màn hình Bảng giá, chọn bảng giá khác với giá niêm yết. Người dùng có thể thêm hàng hóa vào bảng giá theo 3 cách:

  • Cách 1: Tìm kiếm hàng hóa muốn thêm vào bảng giá:
  • Cách 2: Chọn “Import”:

Màn hình Import:

o    Điền các thông tin của hàng hóa có trong bảng giá, hoặc đổ dữ liệu từ file excel chuẩn lưu các thông tin của hàng hóa vào bảng import.

Tải file mẫu: Một file mẫu của hệ thống được tải về máy.

Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn có dữ liệu hàng hóa trong máy.

Lưu: Chọn “Lưu” thông tin về các hàng hóa đã nhập được lưu vào bảng giá.

Reset: Chọn “Reset” để xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên giao diện import.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình Import, quay lại màn hình Bảng giá.

  • Cách 3: Chọn “Thêm theo Nhóm”:

Cửa sổ “Thêm theo Nhóm”:

Người dùng chọn Nhóm sản phẩm muốn áp dụng bảng giá. Xác nhận thêm nhóm:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin nhóm hàng hóa được chọn vào bảng.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm theo nhóm và quay lại màn hình bảng giá.

o    Nhập đơn giá áp dụng cho các hàng hóa trong bảng giá.

Thêm hàng hóa vào bảng giá
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?