Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thiết lập bảng giá
  5. Thay đổi giá bán

Thay đổi giá bán

–         Mô tả: Chức năng cho phép người dùng thay đổi giá cho một nhóm hàng hóa hoặc tất cả hàng hóa thuộc bảng giá đã tạo.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Thiết lập giá, chọn bảng giá mong muốn, chọn .
  • Bước 2: Cửa sổ “Tính giá”:
  • Bước 3: Người dùng điều chỉnh giá:

 (1) Người dùng lựa chọn +, -, x để tính giá bán.

 (2) Lựa chọn % hoặc Giá trị để tính giá bán.

 (3) Lựa chọn nhóm hàng hóa áp dụng giá bán điều chỉnh.

Lưu: Chọn “Lưu” để điều chỉnh giá theo mong muốn.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình điều chỉnh giá và quay lại màn hình bảng giá.

Thay đổi giá bán
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?