Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thiết lập bảng giá
  5. Quản lý hàng hóa trong bảng giá

Quản lý hàng hóa trong bảng giá

–         Mô tả: Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa trong bảng giá niêm yết hoặc bảng giá đã tạo.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình bảng giá:

(1) Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa theo Tên hoặc mã hàng.

(2) Các trường thông tin của hàng hóa.

Quản lý hàng hóa trong bảng giá
5 (100%) 135 votes
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?