Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thiết lập bảng giá
  5. Cập nhật bảng giá

Cập nhật bảng giá

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin bảng giá bất kỳ.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Bảng giá, chọn  tại bảng giá muốn chỉnh sửa thông tin.

  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật bảng giá”:
  • Bước 3: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa:

Lưu: Chọn “Lưu” để cập nhật lại thông tin bảng giá.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy chỉnh sửa và quay lại màn hình Bảng giá.

Xóa: Chọn “Xóa” nếu người dùng muốn xóa bảng giá đã chọn. Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?” hiển thị.

+      Chọn “Đồng ý”, Bảng giá được chọn được xóa khỏi hệ thống.

+      Chọn “Thoát”, để hủy quá trình xóa Bảng giá.

Cập nhật bảng giá
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?