Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thêm mới tài khoản

Thêm mới tài khoản

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới tài khoản vào hệ .

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Thu & Chi, chọn  ở “Lọc theo tài khoản”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Thêm mới Tài khoản”:
  • Bước 3: Người dùng nhập thông tin cần thiết để thêm mới tài khoản:

 (1) Tên tài khoản: Nhập Tên tài khoản muốn thêm.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới tài khoản:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin tài khoản vào hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Thu & Chi.

Thêm mới tài khoản
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?