Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thêm mới Phiếu thu

Thêm mới Phiếu thu

–         Mô tả: Giúp người dùng thêm mới chứng từ liên quan đến hạng mục Thu.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Thu & Chi, chọn “Phiếu thu”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Thêm mới Phiếu thu”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin của phiếu thu:

 (1) Mã chứng từ: Nhập mã phiếu thu (nếu có). Nếu người dùng không nhập mã, khi thêm mới hệ thống sẽ tự động tạo một mã riêng cho phiếu thu.

 (2) Hạng mục Thu/ Chi: Chọn hạng mục thu tương ứng với chứng từ muốn thêm. Người dùng có thể thêm mới nhanh Hạng mục Thu/ Chi bằng cách chọn “Thêm mới” bên cạnh Hạng mục Thu/ Chi.

Cửa sổ “Thêm mới Hạng mục Thu/ Chi”:

Nhập thông tin Thêm mới Hạng mục Thu/ Chi:

 (1) Hạng mục Thu/ Chi: Nhập tên của Hạng mục Thu.

(2) Chọn nếu người dùng muốn những khoản thu thuộc nhóm này sẽ được hạch toán vào báo cáo kết quả kinh doanh.

Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới Hạng mục Thu.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy bỏ quá trình thêm mới hạng mục Thu.

 (3) Người nộp/ nhận: Tìm kiếm người nộp tiền, cũng có thể nhập tên người nộp không có trong hệ thống tại (4).

o (5) Ngày giao dịch: Nhập ngày giao dịch phiếu thu.

(6) Giá trị: Nhập số tiền tương ứng của phiếu thu.

 (7) Ghi chú: Nhập ghi chú của phiếu thu.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới phiếu thu:

Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới phiếu thu. Thông tin về phiếu thu được lưu vào hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại màn hình Thu & Chi.

Thêm mới Phiếu thu
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?