Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thêm mới Phiếu chi

Thêm mới Phiếu chi

–         Mô tả: Giúp người dùng thêm mới chứng từ liên quan đến hạng mục Chi.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Thu & Chi, chọn “Phiếu chi”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Thêm mới Phiếu chi”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin của phiếu chi:

 (1) Mã chứng từ: Nhập mã phiếu chi (nếu có). Nếu người dùng không nhập mã, khi thêm mới hệ thống sẽ tự động tạo một mã riêng cho phiếu chi.

 (2) Hạng mục Thu/ Chi: Chọn hạng mục chi tương ứng với chứng từ muốn thêm. Người dùng có thể thêm mới nhanh Hạng mục Thu/ Chi bằng cách chọn “Thêm mới” bên cạnh Hạng mục Thu/ Chi.

Cửa sổ “Thêm mới Hạng mục Thu/ Chi”:

Nhập thông tin Thêm mới Hạng mục Thu/ Chi:

 (1) Hạng mục Thu/ Chi: Nhập tên của Hạng mục Chi.

 (2) Chọn nếu người dùng muốn những khoản chi thuộc nhóm này sẽ được hạch toán vào báo cáo kết quả kinh doanh.

Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới Hạng mục Chi.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy bỏ quá trình thêm mới hạng mục Chi.

 (3) Người nộp/ nhận: Tìm kiếm người nhận tiền, cũng có thể nhập tên người nhận không có trong hệ thống tại (4).

 (5) Ngày giao dịch: Nhập ngày giao dịch của phiếu chi.

 (6) Giá trị: Nhập số tiền tương ứng của phiếu chi.

 (7) Ghi chú: Nhập ghi chú của phiếu chi.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới phiếu chi:

Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới phiếu chi. Thông tin về phiếu chi được lưu vào hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại màn hình Thu & Chi.

Thêm mới Phiếu chi
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?