Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Sổ tay bán hàng nhanh
  5. Xuất danh sách sổ tay ra file excel

Xuất danh sách sổ tay ra file excel

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất dữ liệu về sổ tay cùng các thông tin liên quan ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Sổ tay bán hàng nhanh, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các sổ tay có trên hệ thống.
  • Chọn sổ tay muốn xuất danh sách, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa của sổ tay.
Xuất danh sách sổ tay ra file excel
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?