Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Sổ tay bán hàng nhanh
  5. Xóa Sổ tay

Xóa Sổ tay

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa 1 sổ tay có trong hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Sổ tay bán hàng nhanh, chọn sổ tay muốn xóa, chọn “Xóa”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, sổ tay được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa sổ tay bán hàng nhanh.

Xóa Sổ tay
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?