Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Sổ tay bán hàng nhanh
  5. Thêm mới Sổ tay

Thêm mới Sổ tay

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới sổ tay bán hàng nhanh vào hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Sổ tay bán hàng nhanh, chọn “Thêm mới Sổ tay”.
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Sổ tay”:
  • Bước 3: Người dùng nhập các thông tin cần thiết để thêm mới sổ tay:

 (1) Tìm kiếm mặt hàng: Người dùng tìm hàng hóa trong set hàng hóa.

 (2) Người dùng có thể thay đổi Giá bán, Số lượng, xóa hàng hóa bất kỳ.

 (3) Tên sổ tay: Nhập tên của sổ tay muốn thêm.

 (4) Ghi chú: Nhập ghi chú cho sổ tay.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới sổ tay:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin sổ tay muốn thêm vào hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại màn hình Sổ tay bán hàng nhanh.

Thêm mới Sổ tay
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?